Regulamin Programu „Karta Lojalnościowa”

programu „Karta Lojalnościowa” jest Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

 1. Program „Karta Lojalnościowa” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w kawiarniach Green Caffè Nero.
 2. Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie Klientów nabywających kawy w Green Caffè Nero.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Green Coffee Sp. z o.o. i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

Definicje

 1. Program „Karta Lojalnościowa”, zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez Green Coffee Sp z o. o., dalej zwanym „Green Coffee” systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
 2. Karta Lojalnościowa – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie
 3. Green Caffè Nero – sieć kawiarni działająca pod tą samą marką na terenie Polski. Stale aktualizowana lista wszystkich kawiarni znajduje się na stronie internetowej www.greencaffènero.pl
 4. Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupów w kawiarniach Green Caffè Nero, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdą zakupioną kawę w Green Caffè Nero na terytorium Polski, a następnie po zebraniu pieczątek Uczestnik może je wymienić na dowolną kawę na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Green Caffè Nero i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną kartę.
 3. Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z karty, a w szczególności do wymiany pieczątek na kawę, ma każdy kto przedstawi wypełnioną kartę pracownikowi Green Caffè Nero.

Uczestnictwo

 1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości kart lojalnościowych.
 3. Green Coffee zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w kawiarniach Green Caffè Nero.

Karta

 1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
 2. Karta Programu ważna jest w Green Caffè Nero na terenie Polski.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zakup dowolnej kawy dostępnej w Green Caffè  Nero wg zasad opisanych poniżej.
 4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, wg zasad opisanych poniżej.
 5. Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

 1. Green Coffee zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za nabycie dowolnej kawy w dowolnym punkcie sprzedaży Green Caffè Nero.
 2. Każda pieczątka odpowiada jednej zakupionej kawie.
 3. Green Coffee zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania pieczątek.
 4. Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
 5. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.

Wymiana pieczątek na kawy

 1. Po zebraniu 9 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnej darmowej kawy.
 2. Warunkiem odbioru prezentu jest stawienie się w dowolnej kawiarni Green Caffè Nero na terenie Polski.
 3. Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt z oferty Green Caffè Nero.

Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Green Coffee zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Green Coffee umieści  informacje o tym fakcie w kawiarniach Green Caffè Nero oraz na stronie internetowej www.greencaffènero.pl
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na kawę pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Karta Lojalnościowa”.
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

Regulamin Programu „Kawa w prezencie”

Organizator Akcji

Akcja „Bony kawa w prezencie”, zwana dalej „Akcją” jest organizowana przez Green Coffee Sp. z o.o. jedynego przedstawiciela marki Green Caffè Nero w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1.378.000 złotych, NIP: 526-25-90-815, REGON 017378082, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od momentu otrzymania przez Uczestnika bonu do momentu wygaśnięcia ważności bonu. Data ważności bonu znajduje się na każdym bonie.

Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji jest każda osoba, która otrzyma od Organizatora bon i zjawi się w kawiarni Green Caffè Nero w celu jego realizacji.

Zasady Akcji

 1. W ramach Akcji uczestnik ma prawo do jednorazowego skorzystania z akcji w dowolnej kawiarni Green Caffè Nero. Wyjątek stanowią bony, na których określona została kawiarnia Green Caffè Nero, w której Uczestnik może zrealizować bon – wtedy bon może zostać zrealizowany tylko w tej konkretnej lokalizacji.
 2. Akcja upoważnia Uczestnika do darmowej kawy z oferty kaw klasycznych, tj.: espresso, espresso macchiato, americana, cappucciono i latte lub kaw z oferty ze Strefy Polarnej.
 3. Kawa stanowi próbkę towaru.
 4. Uczestnik ma prawo do nagrody – kawy wyłącznie w małym lub średnim rozmiarze.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „Bon Kawa w prezencie”.

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

Regulamin Programu „Kawa za ksiazke”

Organizator Akcji

Akcja „Kawa + książka”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest przez Green Coffee Sp. z o.o. jedynego przedstawiciela marki Green Caffè Nero w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1.378.000 złotych, NIP: 526-25-90-815, REGON 017378082, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji wcześniej. Organizator zastrzega sobie także prawo do kontynuowania akcji w wybranych kawiarniach po jej zakończeniu na niezmienionych zasadach.

Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji jest każda osoba, która zjawi się w kawiarniach Green Caffè Nero i będzie chciała wymienić przyniesioną książkę na darmową kawę.

Zasady Akcji

 1. W ramach Akcji uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w dowolnej kawiarni Green Caffè Nero.
 2. W ramach akcji uczestnik otrzymuje darmową kawę.
 3. Akcja upoważnia uczestnika do darmowej kawy z pełnej oferty kaw Green Caffè Nero, razem z ofertą kaw specjalnych i kaw sezonowych z tzw. „Strefy Polarnej”.
 4. Uczestnik może otrzymać kawę w dowolnym rozmiarze.
 5. Kawa wydawana w ramach akcji stanowi próbkę towaru lub „ prezent o małej wartości” (zgodnie z treścią 7 ust. 4 p.2; ust.7  ustawy o VAT)
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia książki, jeżeli zawiera ona treści niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też treści obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, treści dyskryminujące ze względu płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zeszytów ćwiczeń i podręczników szkolnych i akademickich.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „Kawa za książkę”.

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.