Poznaj naszego Mistrza Palenia Kawy – Gaetano, prawdziwego romantyka

Gaetano to nie tylko mistrz palenia, ale i s?owa. Wszystko co mówi, i robi, nabiera szczególnego, emocjonalnego wyd?wi?ku.

Gaetano, pochodzi z Neapolu, jest kierownikiem naszej palarni – bardzo si? z tego cieszymy, bo ma wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jest nie tylko Mistrzem Palenia, ale równie? mistrzem s?owa,  którym potrafi o?ywi? najprostsze historie. Lubimy my?le?, ?e do naszej kawy dodaje nie tylko swoje do?wiadczenie i wiedz?, ale równie? swój zara?liwy entuzjazm i ciep?o.

Gaetano, co sprawia, ?e jeste? dumny ze swojej roli?

Pracuj? w bran?y kawowej ju? od ponad 25 lat, a w bran?y hotelarsko-gastronomicznej od ponad 40 lat. Kocham to co robi?. Zanim zwi?za?em ?ycie z kaw?, by?em kierownikiem 4-gwiazdkowego hotelu w Londynie. Zmiana na kaw? by?a dla mnie czym? zaskakuj?cym. Ale okaza?o si?, ?e sprawia mi to wielk? rado??, a dzi?, tyle lata pó?niej – nadal jestem tym zaskoczony i wci?? to uwielbiam.

Kiedy  po raz pierwszy zainteresowa?e? si? kaw??

Jakie? 26 lat temu, mój zaprzyja?niony klient hoteowy zaproponowa? mi prac? u siebie w bran?y kawowej. Wiele si? od niego nauczy?em, ale nigdy nie mia?em wystarczaj?co du?o wolno?ci, by w pe?ni wykorzysta? nowo-odkryt? w sobie pasj?. Do Caffè Nero do??czy?em ponad 8 lat temu, gdzie uwielbiaj? to co robi? i jak to robi?, wi?c ka?dy dzie? w pracy jest prawdziw? przyjemno?ci?.

Opowiedz nam o Palarni…

Dla Caffè Nero posiadanie w?asnej Palarni jest bardzo wa?ne, chcemy aby ca?y ?wiat wiedzia?, ?e tak, mamy wiedz? o kawie i potrafimy kaw? odpowiednio pali?. Ka?dego dnia staramy si? doskonali?, aby by?o lepiej i lepiej.

W pracy wykorzystujemy nie tylko nasze do?wiadczenia, ale tak?e anga?ujemy w ni? nasze serca. Staramy si? dawa? z siebie wszystko, a efekty naszych stara? widzicie codziennie ka?dego dnia. Carlos i ja pracujemy razem w ten sposób od ponad 32 lat – ??cznie to prawie 70 lat do?wiadczenia!

Co kawa znaczy dla Ciebie?

Trudne pytanie… kawa znaczy dla mnie tyle samo co moje pochodzenie, a pochodz? z Neapolu. To miejsce, gdzie ?ycie toczy si? wokó? kawy i jedzenia. Spotykasz przyjaciela na ulicy i od razu wst?pujecie gdzie? na kaw?; ktokolwiek odwiedza Ci? w domu, bez pytania jest cz?stowany kaw?, bo Moka jest zawsze na kuchence, gotowa do picia.

Dla nas, kawa jest cz??ci? naszego stylu ?ycia. Kiedy by?em bardzo ma?y, mama dawa?a mi mielon? kaw? zmieszan? z cukrem. To by? prawdziwy rarytas, to by?o co? specjalnego! Bez wzgl?du na wiek, codziennie rano pi?o si? caffe latte. Zazwyczaj maczali?my w niej herbatniki albo, przez wi?kszo?? czasu, chleb. ?wie?y chleb. Kiedy chleb jest pachn?cy, ciep?y i ?wie?o upieczony, nic nie mo?e si? z nim równa?. Kawa i ?wie?y chleb jest idealn? kombinacj?.

Co najbardziej fascynuje Ci? w kawie?

Po pierwsze, kiedy parzysz kaw?, po domu roznosi si? zapach, który jest naprawd? wspania?y. Kiedy pieczesz croissanty, ich zapach kusi Ci?, aby je zje??. No i jeszcze chleb. Powiedzia?bym, ?e chleb i kawa to dwie rzeczy, które ?wie?o upieczone i zaparzone, najsilniej kusz? do ich zjedzenia. Moim zdaniem to jest w?a?nie najbardziej niesamowita cecha kawy.

Jak? kaw? pijesz?

Z kubka! Staramy si? z moj? ?on? codziennie rano wypi? wspólnie espresso. Ka?dego dnia. Potem id? do biura, gdzie próbujemy espresso przez ca?y dzie?, ale rzadko kiedy je wypluwam – wypijam je. Nie mam odwagi go wyplu?, wi?c po prostu si? nim delektuj?. To fakt.

Bardziej ni? wszystko inne lubi? espresso macchiato. Kombinacja mleka i kawy pozostawia ro mi?e uczucie w ustach. Oczywi?cie kiedy degustujemy kaw? zawsze jest ona czarna i bez cukru, ale moj? ulubion? kaw? jest w?a?nie espresso macchiato.

Gdziekolwiek jestem, kiedykolwiek tylko mog?, pij? espresso macchiato. Niezbyt du?o mleka, tylko tyle, ?eby wzmocni? jedwabisto?? kawy, aby sta?a si? jeszcze bardziej aromatyczna. Jak pi?kna kobieta, która przed lustrem nak?ada delikatny makija?. Jest pi?kna, oczywi?cie, ale to dodaje jej g??bi.

Jakie jest Twoje najwcze?niejsze wspomnienie dotycz?ce kawy?

Mam jedno z czasów, kiedy by?em naprawd? ma?y. Jak mówi?em wcze?niej, zanim zacz??em pi? kaw? moim przysmakiem by?a zmielona kawa z cukrem. By?em naprawd? ma?y, uwierzcie! Cztery lub pi?? lat? Tak samo jest z winem we W?oszech, kiedy jeste? ma?y, mo?esz bra? tylko ma?e ?yczki.

Jakie jest Twoje ulubione kawowe wspomnienie?

Ka?da wypita kawa pozostawia mi?e wspomnienia. Jak mówi?em, mamy z ?on? rytua?, ?e codziennie rano wypijamy wspólnie espresso. Moim zdaniem, nie mo?na mie? jednego ulubionego wspomnienia zwi?zanego z kaw?. To wspomnienie wydarze?; do?wiadcze?, których kawa jest dope?nieniem. Kawa towarzyszy we wszystkich dobrych i z?ych chwilach. Je?li lubisz kaw?, staje si? ona towarzyszem Twojego ?ycia.

You may also like

Poznajcie naszego Szefa Kuchni, Wojtka

Nasz szef kuchni Wojtek opowiedział nam o pracy u nas, przygotowywaniu nowych dań do naszego menu oraz znaczeniu wysokiej jakości składników. Miłość do gotowania w pewnym momencie może przerodzić się w pracę.

Pi?? minut z Giuseppe, naszym Zast?pc? Kierownika Produkcji

Giuseppe wierzy, ?e wspólne sp?dzanie czasu przy fili?ance kawy to najwa?niejsza cz??? dnia. W czasie pi?ciominutowej rozmowy zapytamy go nie tylko o nasz? palarni?.

Pi?? minut z naszym Mistrzem Palenia Kawy: Carlos, Gaw?dziarz

Przy??cz si? do naszej rozmowy z Carlosem, jednym z naszych Mistrzów Palenia kawy, i urodzonym gaw?dziarzem.