Pi?? minut z Marco, naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci

Marco jest naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci, dok?adnie sprawdza ka?d? parti? pozyskanej przez nas zielonej kawy, wspó?pracuje blisko z kawami jednorodnymi, ale tak?e z naszymi baristami.

Marco jest naszym technikiem utrzymania jako?ci nie przepu?ci ?adnemu ziarnu kawy. Jest wymagaj?cy i dok?adnie sprawdza ka?d? parti? pozyskanej przez nas zielonej kawy, wspó?pracuj?c blisko z miejscem jej pochodzenia, ale tak?e z naszymi baristami. Kiedy? w?a?ciciel kawiarni na obrze?ach Wenecji, teraz ma wprawn? r?k? niezale?nie od tego, czy jest za kulisami czy za barem.

Marco, opowiedz na o swojej roli w Green Caffè Nero

Tak, jak powiedzia?e?, jestem facetem od kawy, sprawdzam ka?de ziarno, które wp?ywa i wychodzi z palarni. Lubi? by? pewny, ?e s? naprawd? dobrej jako?ci.

Wszystko zaczyna si? od próbek zielonej kawy. Upewniam si?, ?e ich jako?? jest taka, jakiej od nich oczekujemy: od palarni przez ca?? drog? do kawiarni.

Podoba mi si?, ?e codziennie posuwamy si? do przodu. Pracujemy na 100%, ale je?li mo?emy zrobi? co? na 110% to mamy z tego jeszcze wi?ksz? satysfakcj?. Lubi? widzie? szerszy kontekst tego co robimy, dlatego tak wa?ne jest dla nas posiadanie w?asnej Palarni…

Mów dalej…

… dzi?ki Palarni, mo?emy powiedzie?, ?e ponosimy pe?n? odpowiedzialno?? za nasz? kaw?, dlatego jeste?my w sta?ym kontakcie z plantatorami kawy a tak?e z naszymi kawiarniami. Mamy bezpo?rednie relacje. Proste, szczere, partnerskie relacje. To dla mnie bardzo wa?ne.

Czym kawa jest dla Ciebie?

Moj? prac??

Tak, ale tak poza tym, co Ci? w niej fascynuje?

Nigdy nie ma nudy, codziennie jest co? nowego. Ciekawego albo zaskakuj?cego. Zawsze by?em zafascynowany procesem od uprawy ro?liny do Palarni. Wiesz, ?e mo?e zaj?? 9 miesi?cy zanim kawa trafi tutaj? W rzeczywisto?ci to bardzo ci??ka praca, ale jej efekt jest naprawd? wart wysi?ku.

Jakie jest Twoje najwcze?niejsze wspomnienie dotycz?ce kawy?

Mia?em 17 lat i pracowa?em w restauracji w Wenecji. Mój szef krzykn?? do mnie „Mo?esz zrobi? dwa espresso?” a ja odpowiedzia?em „Nie”. Musia?em szybko nadrobi? zaleg?o?ci. Odkry?em wtedy, ?e naprawd? lubi? prac? w gastronomii. Poznajesz tylu interesuj?cych ludzi z ca?ego ?wiata, których ??czy jedno – rado?? ze wspólnego cieszenia si? kaw?.

Potem naprawd? si? w to wkr?ci?em i w 2005 roku otworzy?em w?asny bar. Dzia?a do teraz.

Jak? kaw? pijesz?

Zazwyczaj espresso. Dla tego kopa, kiedy nie mam energii. To naturalna wspomaganie.

You may also like