Pi?? minut z Marco, naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci

Marco jest naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci, dok?adnie sprawdza ka?d? parti? pozyskanej przez nas zielonej kawy, wspó?pracuje blisko z kawami jednorodnymi, ale tak?e z naszymi baristami.

Marco jest naszym technikiem utrzymania jako?ci nie przepu?ci ?adnemu ziarnu kawy. Jest wymagaj?cy i dok?adnie sprawdza ka?d? parti? pozyskanej przez nas zielonej kawy, wspó?pracuj?c blisko z miejscem jej pochodzenia, ale tak?e z naszymi baristami. Kiedy? w?a?ciciel kawiarni na obrze?ach Wenecji, teraz ma wprawn? r?k? niezale?nie od tego, czy jest za kulisami czy za barem.

Marco, opowiedz na o swojej roli w Green Caffè Nero

Tak, jak powiedzia?e?, jestem facetem od kawy, sprawdzam ka?de ziarno, które wp?ywa i wychodzi z palarni. Lubi? by? pewny, ?e s? naprawd? dobrej jako?ci.

Wszystko zaczyna si? od próbek zielonej kawy. Upewniam si?, ?e ich jako?? jest taka, jakiej od nich oczekujemy: od palarni przez ca?? drog? do kawiarni.

Podoba mi si?, ?e codziennie posuwamy si? do przodu. Pracujemy na 100%, ale je?li mo?emy zrobi? co? na 110% to mamy z tego jeszcze wi?ksz? satysfakcj?. Lubi? widzie? szerszy kontekst tego co robimy, dlatego tak wa?ne jest dla nas posiadanie w?asnej Palarni…

Mów dalej…

… dzi?ki Palarni, mo?emy powiedzie?, ?e ponosimy pe?n? odpowiedzialno?? za nasz? kaw?, dlatego jeste?my w sta?ym kontakcie z plantatorami kawy a tak?e z naszymi kawiarniami. Mamy bezpo?rednie relacje. Proste, szczere, partnerskie relacje. To dla mnie bardzo wa?ne.

Czym kawa jest dla Ciebie?

Moj? prac??

Tak, ale tak poza tym, co Ci? w niej fascynuje?

Nigdy nie ma nudy, codziennie jest co? nowego. Ciekawego albo zaskakuj?cego. Zawsze by?em zafascynowany procesem od uprawy ro?liny do Palarni. Wiesz, ?e mo?e zaj?? 9 miesi?cy zanim kawa trafi tutaj? W rzeczywisto?ci to bardzo ci??ka praca, ale jej efekt jest naprawd? wart wysi?ku.

Jakie jest Twoje najwcze?niejsze wspomnienie dotycz?ce kawy?

Mia?em 17 lat i pracowa?em w restauracji w Wenecji. Mój szef krzykn?? do mnie „Mo?esz zrobi? dwa espresso?” a ja odpowiedzia?em „Nie”. Musia?em szybko nadrobi? zaleg?o?ci. Odkry?em wtedy, ?e naprawd? lubi? prac? w gastronomii. Poznajesz tylu interesuj?cych ludzi z ca?ego ?wiata, których ??czy jedno – rado?? ze wspólnego cieszenia si? kaw?.

Potem naprawd? si? w to wkr?ci?em i w 2005 roku otworzy?em w?asny bar. Dzia?a do teraz.

Jak? kaw? pijesz?

Zazwyczaj espresso. Dla tego kopa, kiedy nie mam energii. To naturalna wspomaganie.

You may also like

Poznajcie naszego Szefa Kuchni, Wojtka

Nasz szef kuchni Wojtek opowiedział nam o pracy u nas, przygotowywaniu nowych dań do naszego menu oraz znaczeniu wysokiej jakości składników. Miłość do gotowania w pewnym momencie może przerodzić się w pracę.

Pi?? minut z Giuseppe, naszym Zast?pc? Kierownika Produkcji

Giuseppe wierzy, ?e wspólne sp?dzanie czasu przy fili?ance kawy to najwa?niejsza cz??? dnia. W czasie pi?ciominutowej rozmowy zapytamy go nie tylko o nasz? palarni?.

Pi?? minut z naszym Mistrzem Palenia Kawy: Carlos, Gaw?dziarz

Przy??cz si? do naszej rozmowy z Carlosem, jednym z naszych Mistrzów Palenia kawy, i urodzonym gaw?dziarzem.