Pi?? minut z naszym Mistrzem Palenia Kawy: Carlos, Gaw?dziarz

Przy??cz si? do naszej rozmowy z Carlosem, jednym z naszych Mistrzów Palenia kawy, i urodzonym gaw?dziarzem.

Carlos jest naszym kierownikiem produkcji; jest odpowiedzialny za wszystkie jej elementy. Typowy perfekcjonista – dba o to ?eby kawa dociera?a do nas we w?a?ciwej formie i w okre?lony sposób. Dok?adnie sprawdza j? z d?ug? list? zalece? przez ca?? jej drog? a? do wysy?ki. Kiedy? cz?sto ?artowa?, ?e jest tak drobiazgowy, ?e móg?by znale?? diament w worku ziaren kawy i pewnego dnia tak w?a?nie si? sta?o! Ale to ju? ca?kiem inna historia. Musisz wiedzie?, ?e ten cz?owiek wie wszystko o kawie, od A do Z.

Carlos, co sprawia, ?e jeste? dumny ze swojej roli?

Jest tak wiele ró?nych aspektów zarz?dzania produkcj?  od kontroli jako?ci, do palenia kawy, po zaszczepienie w szkolonym zespole dumy ze swojej pracy. Bardziej ni? wszystko inne, chc? mie? pewno??, ?e wszyscy s? zadowoleni i pewni siebie. Jeste?my jak ma?a rodzina; sp?dzamy razem wi?kszo?? dnia, wi?c jest dla mnie istotne znalezienie równowagi mi?dzy byciem efektywnym a czerpaniem przyjemno?ci z pracy.

Kiedy pierwszy raz zainteresowa?e? si? kaw??

To zabawne, bo odk?d pami?tam, zawsze lubi?em i pi?em kaw?. Nie pami?tam okresu z mojego dzieci?stwa, w którym moja mama nie przygotowywa?a dla mnie latte – du?ej ilo?ci mleka z odrobin? kawy.

Jakie jest Twoje ulubione kawowe wspomnienie?

Naprawd? mam ich ca?kiem sporo! Jedno, które mog? przytoczy?, dotyczy sytuacji sprzed trzech lat. Wyjecha?em do Brazylii odwiedzi? pewne plantacje kawy. Tamtejszy w?a?ciciel plantacji zaprosi? mnie do swojego domu, bym spróbowa? kawy któr? parzy jego ?ona. Kiedy pi?em tamt? kaw?, przyzwyczajony do kawy, któr? pijemy tutaj – espresso i mocnych kaw – by?o to tak przyjemne i o?ywcze. Nie by?a to taka kawa do jestem przyzwyczajony, dlatego wyrwa?o si? si? ”Mój Bo?e, co za kawa?!” . Okaza?o si?, ?e to kawa Bourbon, która jest szczególnym rodzajem kawy. By?a … nie wiem … czy to smak, czy aromat tej kawy… czy sposób w jaki j? przyrz?dzono w domu, w ekspresie do kawy, to by? absolutnie fantastyczna.

Opowiedz nam o Palarni…

To bardzo wa?ne, ?e mamy w?asn? palarni?. Tworzenie wyj?tkowej kawy to wielka odpowiedzialno??, dlatego jest wa?ne, ?e sami ja przygotowujemy – mamy pe?n? kontrol? nad ca?ym procesem i dzi?ki temu mo?emy z pewno?ci? powiedzie?, ?e naprawd? “jest nasza”. A tego klient od nas oczekuje. Naszej kawy, za ka?dym razem.

Wi?c uwa?asz, ?e nasza Palarnia jest wyj?tkowa?

Przypuszczam, ?e wszystkie inne palarnie odpowiedzia?y podobnie, i to co chcia?by? us?ysze?: “W nasz? kaw? wk?adamy ca?ych siebie”. I tak samo jest z nami. Trudno wyrazi? to w inny sposób. Mog? powiedzie?, ?e nasza mieszanka jest unikalna, jest najlepszym co mamy i jest naszym dzieckiem; czym? z czego jeste?my naprawd? bardzo dumni. Wszystko zaczyna si? w palarni, ale tak naprawd?, nasza kawa jest owocem wspólnych do?wiadcze? ca?ej firmy.

Powiedzia?e?, ?e mieszanka jest unikalna. W jaki sposób?

Jest wyj?tkowa, poniewa? jest to mieszanka któr? produkujemy od wielu, wielu lat, od dnia kiedy Gerry Ford za?o?y? firm?. Zachowali?my jej oryginaln? receptur?, i nie dzielimy si? ni? z nikim, ci??ko i nieustannie pracuj?c, aby wzbogaci? i ulepszy? jej smak.

Ile osób zna dok?adn? receptur? naszej mieszanki?

Niewiele osób: Gaetano, ja, Giacomo, Giuseppe i Marco … jeste?my osobami, które bezpo?rednio nad ni? pracuj?, nikt inny poza nami. Oczywi?cie za wyj?tkiem samego Gerry’ego.

Co kawa znaczy dla Ciebie?

Kawa jest dla mnie praktycznie wszystkim. Pij? j? rano, jako budzik. Pij? j? przez ca?y dzie?. Pij? j? nawet w nocy, przed pój?ciem do ?ó?ka. To mój ulubiony napój, my?l?, ?e nie mog? powiedzie? wiele wi?cej. Wiesz, lubi? j? i tyle.

Co najbardziej fascynuje Ci? w kawie?

Jej z?o?ono?? i pi?kno wszystkich jej sk?adników: zapachu, smaku, konsystencji… oraz fakt, ?e mo?emy nad ni? pracowa?. Pracujemy z kaw?, jest ona tak zmienna, dodajemy wi?cej kwasowo?ci, lepszy aromat … cokolwiek chcemy. To naprawd? wspania?a praca. Zawsze nas zachwyca.

Jak? kaw? pijesz?

Jak? kaw? pij?? Jako espresso – to moja ulubiona. Mog? wypi? 3, 4, 5, 6 espresso w ci?gu dnia, bez znaczenia, delektuj? si? nim tak samo – ostatnie smakuje mi tak samo jak pierwsze.

Czy jako dziecko pi?e? caffe latte?

Tak. Wszyscy doro?li ci?gle pili kaw? i ja te? chcia?em. Aby mnie uszcz??liwi? dodawali troch? espresso do mleka, naprawd? tylko odrobin?, a ja my?la?em, ?e pije kaw? tak jak oni. Dumnie pi?em j? do ?niadania ka?dego poranka.

Jak trafi?e? do bran?y kawowej?

Jak mówi?em, kawa zawsze by?a cz??ci? mojego stylu ?ycia, ale nie by?a czym?, co rozwa?a?em pod k?tem kariery zawodowej.  Kiedy pierwszy raz przyjecha?em do Wielkiej Brytanii, pracowa?em w gastronomii i za barem, w kawiarni. Ale to jej produkcja by?a tym, co mnie n?ci?o; zastanawia?em si?, sk?d pochodzi, jak jest tworzona? Ciekawo?? wci?gn??a mnie i pracuj? tutaj ju? od 25 lat.

Ka?da wizyta w palarni mnie nap?dza, naprawd? to lubi?, jej zapach, nasze rytua?y w czasie palenia kawy… to ci?gle mnie fascynuje.

Kaw? i mnie ??czy jeszcze jedna historia. Wiele lat temu razem z portugalsk? armi?, w której s?u?y?em, zosta?em wys?any do w Angoli w Afryce. Trafili?my do buszu z zadaniem ochrony ?o?nierzy i (jak zapewne ju? odgad?e?) kawy, bo to by? region kawy.

Pami?tam, ?e lata pó?niej, kiedy do??czy?em do bran?y, pomy?la?em sobie: “Znowu kawa, taki mój los.” Nigdy bym nie pomy?la? te 40 lat wcze?niej, ?e znajd? si? tutaj. Jaki jest w tym cel? Kto wie, ale kawa znowu mnie odnalaz?a i ciesz? si?, ?e tak si? sta?o.

You may also like

Poznajcie naszego Szefa Kuchni, Wojtka

Nasz szef kuchni Wojtek opowiedział nam o pracy u nas, przygotowywaniu nowych dań do naszego menu oraz znaczeniu wysokiej jakości składników. Miłość do gotowania w pewnym momencie może przerodzić się w pracę.

Pi?? minut z Giuseppe, naszym Zast?pc? Kierownika Produkcji

Giuseppe wierzy, ?e wspólne sp?dzanie czasu przy fili?ance kawy to najwa?niejsza cz??? dnia. W czasie pi?ciominutowej rozmowy zapytamy go nie tylko o nasz? palarni?.

Poznaj naszego Mistrza Palenia Kawy – Gaetano, prawdziwego romantyka

Gaetano to nie tylko mistrz palenia, ale i s?owa. Wszystko co mówi, i robi, nabiera szczególnego, emocjonalnego wyd?wi?ku.